EKE

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σχετίζεται με την εθελοντική συνεισφορά των οργανισμών στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης ή της βιωσιμότητας.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ένα κοινό σχέδιο, η Ατζέντα 2030, για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, δημιουργώντας ένα πλάνο για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.
Η Ατζέντα 2030 αποτελείται από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 ειδικότερους που σχετίζονται άμεσα με αυτούς και αφορούν στις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και γενικότερες προκλήσεις διακυβέρνησης της εποχής μας . Οι ΣΒΑ ξεκάθαρα προσδιορίζουν τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε και ισχύουν για όλα τα έθνη ανεξαιρέτως.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

A Woman Can Be & δράσεις ΕΚΕ

Ο οργανισμός AWCB εστιάζει σε δράσεις που αφορούν την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον. Με την οργάνωση, εκτέλεση και προβολή δυναμικών γυναικείων project, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην αλλαγή της αντίληψης για τα γυναικεία πρότυπα.
Με τις δράσεις για το περιβάλλον, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για περιβαλλοντικά προβλήματα και απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές και να προάγουμε έναν τρόπο ζωής πιο φιλικό στο περιβάλλον, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τη φύση.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εξ ορισμού η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕKE) είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία.

Σίγουρα ο βασικός λόγος ύπαρξης μιας εταιρείας είναι η παραγωγή οφέλους προς τους μετόχους ή τους ιδιοκτήτες της. Όμως είναι πλέον αυτονόητο, ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα ενός ευρύτερου οργανισμού. Συνεπώς η ανάπτυξη και η ευημερία τους, εξαρτάται από την συνολική κατάσταση, ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στα οποία δραστηριοποιούνται.

Τον Οκτώβριο του 2010 η «ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-14 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» ξεκίνησε με μια καινούργια, ευρύτερη θεώρηση της ΕΚΕ αποκλειστικά εστιασμένη στις δεσμεύσεις των εταιρειών.

Οι επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στην εταιρική τους κοινωνική ευθύνη, πρέπει να προετοιμάσουν μια διαδικασία με την οποία θα ενσωματώνουν εντός των δραστηριοτήτων τους ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά καθώς και ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους καταναλωτές.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ ΕΚΕ

Η οργάνωση και η εκτέλεση ενεργειών ΕΚΕ αποτελεί για τις επιχειρήσεις σημαντικό έργο, στενά συνυφασμένο με την εικόνα τους. Με γνώμονα τον τομέα, το μέγεθος και την επικοινωνιακή στρατηγική του οργανισμού σας, μπορούμε να σχεδιάσουμε το μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο πλάνο δραστηριοτήτων ΕΚΕ της δική σας επιχείρησης. Παράλληλα, με την συμβολή έμπειρων συνεργατών και ομάδων, αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε (εν μέρει ή εξ ολοκλήρου) το πρόγραμμα, το project, το συνέδριο ή την ενέργεια που θα επιλέξετε.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ απορροφούν ανθρώπινους πόρους από το δυναμικό της επιχείρησης σας. Αν η γυναικεία ενδυνάμωση και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων σας, μπορείτε να ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο της ΕΚΕ του οργανισμού σας.

Βοήθησε τον οργανισμό A Woman Can Be να συνεχίσει και να εξελίξει τις ενέργειές του!